Contact Bel mij terug Nieuwsbrief

Bijzondere voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Bijzondere Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en Huurcontracten, die door Scholten Awater, hierna ook te noemen: 'SA', in de handel worden gebracht, verstrekt en/of aangegaan. De wederpartij van SA wordt in deze Bijzondere Voorwaarden aangeduid als: 'huurder'.

2. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze Bijzondere Voorwaarden gelden slechts indien zij met SA zijn overeengekomen en schriftelijk aan huurder zijn bevestigd; zij hebben alleen betrekking op het betreffende SA Huurcontract.

3. De Bijzondere Voorwaarden gelden naast en in aanvulling dan wel afwijking op de Algemene Voorwaarden van Scholten Awater B.V. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden prevaleren laatstgenoemde, terwijl in geval van strijdigheid tussen de Bijzondere Voorwaarden en die van een specifiek SA Huurcontract de bepalingen van deze laatste op hun beurt prevaleren boven die van de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 2. Ingangsdatum en looptijd
1. De huur vangt aan op de dag waarop de configuratie in zijn geheel is opgeleverd en indien overeengekomen is geïnstalleerd en tevens voor gebruik door huurder gereed staat. Huurder zal de configuratie bij oplevering controleren op de door hem ter zake gegeven specificaties, de volledigheid en functionaliteit daarvan en bij akkoord bevinden het acceptatieformulier van SA ondertekenen.
Bij de configuratie die reeds is geïnstalleerd, zal de huur aanvangen op de dag van ondertekening van het SA Huurcontract, in welk geval voormelde ondertekening tevens als acceptatie zal gelden van de configuratie. Onder configuratie wordt verstaan alle hardware en/of software welke beschreven is in het SA Huurcontract.

2. De huur wordt aan gegaan voor de vaste periode als daartoe vermeld in het betreffende SA Huurcontract en kan tussentijds niet éénzijdig worden beëindigd of ontbonden behoudens in de gevallen als bedoeld in artikel 11, 16 en 17.

Artikel 3. Installatie, instructie en kosten
1. Huurder zal ervoor zorg dragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen voor de afleverdatum gereed zijn. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de configuratie, zijn van tevoren aan huurder meegedeeld.
Werkzaamheden met betrekking tot pre-installatie en installatie van de configuratie zal alleen plaatsvinden indien opgenomen in het Huurcontract.
Huurder bevestigt door ondertekening van de orderbevestiging of het SA Huurcontract hieromtrent door SA en/of een door SA aangewezen derde te zijn ingelicht.

2. SA zal maximaal 1 werknemer van huurder in het gebruik van de configuratie gratis instrueren. Ingeval instructie voor meer werknemers is vereist dan zullen de kosten hiervan voor rekening van huurder zijn en wordt hiervoor gefactureerd door SA.

3 Transport-, installatie-, hijs- en takelkosten zijn, behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen voor rekening van huurder.

Artikel 4. Eigendom, risico en verzekering
1. De configuratie blijft te allen tijde het eigendom van SA.

2. SA heeft zowel de juridische als de fiscale of economische eigendom van de configuratie. Huurder heeft als houder namens SA derhalve geen recht op de investeringsfaciliteiten. Indien door toedoen, nalaten of verzoek van huurder, SA het recht op enige investeringsfaciliteit geheel of gedeeltelijk mocht verliezen, dan wel een gehele of gedeeltelijke korting mocht plaatsvinden op enige door SA genoten faciliteiten, zal huurder SA op eerste verzoek volledig schadeloosstellen.

3. Huurder staat er jegens SA voor in dat de configuratie op geen enkele wijze zodanig met enig roerend of onroerend goed wordt verbonden dat vermenging en/of natrekking zal plaatsvinden.

4. Huurder draagt de risico's van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies dan wel vergaan van de configuratie, door welke oorzaak ook, tot het moment waarop de configuratie wederom in feitelijk bezit van SA zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan zal de huurder SA meteen schriftelijk in kennis stellen.
Indien huurder, door welke oorzaak ook (beschadiging en/of gedeeltelijk verlies dan wel vergaan van de configuratie daaronder begrepen) geheel of gedeeltelijk verhinderd mocht zijn van de configuratie gebruik te maken, blijft hij gehouden het overeengekomen huurbedrag gedurende de gehele contractperiode volledig te voldoen en is SA voor daaruit eventueel voor huurder voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Ook is huurder niet gerechtigd om, in geval de configuratie door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van het huurbedrag of vernietiging van de overeenkomst te vorderen.
Huurder is verplicht voor eigen rekening als verzekeringnemer, ten genoegen van SA als verzekerde, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden de risico's met betrekking tot de configuratie, waaronder de risico's van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies dan wel vergaan, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden.
Huurder zal in de polis een financieringclausule laten opnemen waarbij SA zonder zelf premieplichtig te zullen zijn zal worden aangewezen als meestbegunstigde verzekerde en rechthebbende op eventuele daaronder uit te keren schadepenningen. Tevens zal daarbij worden bepaald dat de verzekeraar niet gerechtigd zal zijn over te gaan tot wijziging van de voorwaarden van verzekering, de dekking onder de verzekering op te schorten dan wel de verzekering voortijdig te beëindigen of te royeren, zonder zijn voornemen daartoe met in achtneming van een termijn van ten minste 8 dagen schriftelijk aan SA kenbaar te hebben gemaakt.
Huurder zal SA op eerste verzoek daartoe een afschrift van de polis doen toekomen, terwijl huurder voorts op eerste verzoek van SA een bewijs van premiebetaling zal verstrekken.
Huurder zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen.
Ingeval van beschadiging door of gedeeltelijk verlies dan wel vergaan van de configuratie zal SA, in overleg met en voor rekening van huurder, zorg dragen voor herstel dan wel gedeeltelijke vervanging.

5. Op het totale in gevolge lid 4.4 genoemde door huurder aan SA verschuldigde bedrag zullen de eventueel aan SA uitgekeerde, op het desbetreffende evenement betrekking hebbende, verzekeringspenningen in mindering worden gebracht. Indien deze meer mochten bedragen dan het door huurder dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan huurder.

6. Door SA tengevolge van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies dan wel tenietgaan van de configuratie geleden schade wordt rechtstreeks in rekening gebracht aan de huurder, ongeacht of de configuratie om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van de verzekeringspenningen en ongeacht de oorzaak van de beschadiging, het verlies dan wel het tenietgaan van de configuratie.

Artikel 5. Gebruik
1. Huurder zal de configuratie als een goed huisvader en met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming en de eventueel ter zake geldende wet- en regelgeving gebruiken en beschermen tegen beschadiging; in het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Huurder zal daarbij de aanwijzingen van SA en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig in acht nemen.

2. Huurder is niet bevoegd de configuratie te vervreemden, verpanden of anderszins te bezwaren, noch dit zonder voorafgaande verkregen schriftelijke toestemming van SA aan derde(n) te verhuren of, al dan niet tegen betaling van een vergoeding, ter beschikking stellen.

3. Indien huurder gegevensdrager, accessoires en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door SA zijn geleverd of geadviseerd, dan wel sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de configuratie, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend. Schade van buitenaf, fysieke of schade door nietjes etc. zijn voor risico van de huurder.

4. Huurder zal zonder schriftelijke toestemming van SA geen wijzigingen in of toevoegingen aan de configuratie aanbrengen of laten aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens SA te worden uitgevoerd, de kosten daarvan als ook de eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten zijn voor rekening zijn huurder. Verhuizing van pc's, terminals, mobiele apparatuur en notebooks is evenwel toegestaan, onverminderd het reeds bepaalde in voorgaande leden 1 tot en met 3. Voor huurder geldt met betrekking tot de nieuwe locatie van de apparatuur een voorafgaande schriftelijke meldingsplicht. Verplaatsing van de configuratie, of gedeelten hiervan, naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan, met uitzondering voor mobiele apparatuur, als notebooks, handhelds en mobiele telefoons, dit laatste zover en onder de voorwaarde dat de verzekering daarvoor volledige dekking biedt.

Artikel 6. Verbruiksmaterialen en accessoires
1. Voor afdrukapparatuur
Indien overeengekomen, doch met uitzondering van de in art. 9.5 genoemde materialen voorziet SA huurder, indien er binnen het SA Huurcontract sprake is van afdrukapparatuur, van een drum, toner, developer, drum/toner-cartridges etcetera, welke artikelen eigendom blijven van SA en aan haar dienen te worden geretourneerd. Elke printer drum/toner-cartridge heeft een statiegeld van € 15,00 ex BTW, die indien de cartridge niet wordt geretourneerd periodiek achteraf in rekening zal worden gebracht aan de hand van vergelijk van het aantal geleverde en retourgenomen cartridges. Bij copiers dient de drum te allen tijde te worden verwijderd dan wel aangebracht door de servicedienst van SA. In geval huurder in de configuratie verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door SA zijn geleverd of geadviseerd, zal SA gerechtigd zijn het SA Huurcontract op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 1 te ontbinden, indien in een periode geconstateerd wordt dat het verbruik aan drum/toner-cartridges boven het gemiddelde normatieve aantal afdrukken per cartridge is, dan zal verhuurder een naheffing doen aan de hand van de aantal geleverde cartridges en het verschil met de geregistreerde tellerstanden van de printers conform de afgesproken tellerslagprijs.

Voor overige apparatuur
Indien overeengekomen, doch met uitzondering van de in art.9.5 genoemde materialen, voorziet SA huurder van de gewenste accessoires, voor zover vallend binnen het accessoire budget van het SA Huurcontract. SA draagt zorg voor regelmatige rapportage aan huurder van de kosten van het werkelijk verbruik aan accessoires. Jaarlijks zal tussen SA en huurder verrekening plaatsvinden van het verschil tussen het gebudgetteerde en de werkelijk kosten van accessoires. Na betaling van de volledige koopsom en onder voorwaarde dat huurder SA alsdan ook overigens niets meer verschuldigd zal zijn gaat de eigendom van de betreffende accessoires van SA op huurder over.

Artikel 7. Onderhoud en opheffen van storingen
1. Tenzij anders overeengekomen zal op de configuratie de fabrieksgarantie van toepassing zijn, waarvan Scholten Awater aan huurder opgave heeft gedaan. Huurder bevestigt door ondertekening van de orderbevestiging of het Huurcontract hieromtrent door Scholten Awater en/of een door Scholten Awater aangewezen derde te zijn ingelicht.

2. Onderhoud zal uitsluitend voor afdrukapparatuur standaard in het Huurcontract zijn mee inbegrepen. Voor overige configuratie zal Huurder, indien hij daarvan gebruik wenst te maken, separaat met SA een aanvullende onderhoudsovereenkomst aangaan. In geval van afdrukapparatuur verbindt Scholten Awater zich met een standaard responstijd van 8 werkuren en voor de overige apparatuur met een responstijd als daartoe vermeld in de betreffende onderhoudsovereenkomst, naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten:
a) onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van de onderhavige configuratie noodzakelijk is;
b) het opheffen van storingen, berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen;
c) SA verplicht zich gedurende de looptijd van het contract voldoende onderdelen op voorraad te houden.

3. Huurder zal gedurende het onderhoud dan wel de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmaterialen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen.

4. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang de configuratie is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, zonder goedkeuring van SA, hetgeen huurder niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

5. De kosten van onderhoud en reparatie, alsmede het herstel van storingen niet begrepen onder het bepaalde van lid 2 of veroorzaakt door niet tot het SA Huurcontract behorende hard- en software, zijn steeds voor rekening van huurder.

6. Huurder is verplicht tijdig en accuraat te vermelden waar een te onderhouden product zich bevindt.

Artikel 8. Tijden
1. Alle werkzaamheden zullen door SA worden verricht binnen haar normale werktijden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
De normale werktijden van verhuurder zijn momenteel van 08.30 tot 17.00 uur, exclusief weekeinden en feestdagen.
Indien een algemene wijziging van de in Nederland gebruikelijke werktijden plaatsvindt, zal het in dit artikel bepaalde hieraan worden aangepast, zonder kennisgeving hiervan aan huurder. Gedurende de werkzaamheden dient een medewerker van huurder aanwezig te zijn.

Artikel 9. Vergoedingen
1. Het huurbedrag als vermeld in het SA Huurcontract geldt voor de duur van de huur en services zoals daarbij alsmede in deze Bijzondere Voorwaarden vastgelegd. Alle overige kosten van het gebruik en/of houderschap van de configuratie welke niet begrepen zijn in voormeld huurbedrag komen voor rekening en risico van huurder..

2. Werkzaamheden, verricht door de servicedienst van SA, die niet behoren tot de in artikel 7 lid 2 omschreven activiteiten, zullen aan huurder in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van SA.

3. SA zal jaarlijks gerechtigd zijn de huurbedragen te herzien op basis van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over de voorafgaande 12 maanden, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.).

4. Werkzaamheden, verricht door de servicedienst van SA, die niet behoren tot de in artikel 8 lid 1 genoemde tijden, zullen aan huurder in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van SA.

5. In het vermelde huurbedrag zijn, indien er binnen het SA Huurcontract sprake is van afdrukapparatuur, de kosten van de te bedrukken materialen, zoals papier, transparanten, etiketten e.d., alsmede verbruiksmaterialen die niet berekend zijn in een minimum afdrukvolume, zoals faxsupplies, (drums, toners, developers), nietjes e.d., niet inbegrepen of maximaal t.w.v. het vermelde bedrag aan machine gerelateerde supplies per periode.

6. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of te eniger tijd worden geheven op de door huurder te betalen bedragen, of op het SA Huurcontract en/of de configuratie, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van huurder, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

Artikel 10. Betaling en tellerstand
1. Facturatie van de huurtermijnen zal vooruit plaatsvinden per de daarvoor in het SA Huurcontract aangegeven periode.
De door huurder aan SA te betalen bedragen dienen op de vervaldatum te worden voldaan, zonder recht op aftrek of schuldvergelijking, en zijn onmiddellijk opeisbaar.

2. Huurder zal SA door ondertekening van het SA Huurcontract tot wederopzegging een machtiging verstrekken,om al hetgeen hij uit hoofde van het SA Huurcontract aan SA verschuldigd is of nog zal zijn van zijn bank- of girorekening te incasseren. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door de Bankgirocentrale, dan wel Interpay Nederland zijn of worden vastgesteld.

3. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is huurder SA een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand.

4. Ten laste van huurder komen alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke worden gesteld op 15% (vijftien procent) van het totale bedrag van het aan SA verschuldigde, zulks met een minimum van € 100,00 ex BTW. Voor zover SA kan aantonen dat de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan de genoemde 15%, komen deze kosten volledig voor rekening van de huurder. Niet –nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen ontheft SA van haar verplichtingen jegens verhuurder, onverminderd haar recht nakoming van het SA Huurcontract, dan wel volledig schadevergoeding te vorderen.

5. Voor afdrukapparatuur
Huurder verplicht zich aan het einde van iedere overeengekomen periode, indien er binnen het SA Huurcontract sprake is van afdrukapparatuur de aan hem bekende tellerstanden van de configuratie in te vullen en verwijld aan SA te doen toekomen.
Als er binnen het SA Huurcontract sprake is van afdrukapparatuur en SA de tellerstand gegevens niet tijdig in haar bezit heeft zal huurder worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens.

6. SA heeft het recht de gegevens met betrekking tot deze huurovereenkomst te laten registreren, alsmede toetsing te laten plaatsvinden bij het BKR te Tiel. Onregelmatigheden in de termijnbetalingen, zoals een achterstand van twee of meer vervallen huurtermijnen, worden dan ook bij het BKR gemeld.

Artikel 11. Ontbinding
1. Indien:
a. huurder enige betaling welke hij op grond van het SA Huurcontract en/of de Algemene dan wel de Bijzondere Voorwaarden SA niet, niet tijdig of niet volledig betaald, dan wel anderszins handelt in strijd met het bepaalde daarvan; of
b. redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat huurder binnen 4 maanden Nederland metterwoon zal verlaten of zijn bedrijf naar het buitenland zal verplaatsen; of
c. surséance van betaling of faillissement van huurder is aangevraagd, dan wel huurder een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen, of enigerlei andere wijze de vrije over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest; of
d. eventueel ten behoeve van SA andere omstandigheden voordoen, die haar verhaalsmogelijkheden op huurder in ernstige mate verhinderen of in gevaar brengen; of
e. SA ermee bekend raakt dat het voornemen bestaat de aansprakelijkheidsverklaring als bedoeld in art 12.1 in te trekken dan wel is ingetrokken,

is SA gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en zonder aansprakelijk te worden voor enig door huurder en/of derden geleden en/of te lijden schade het SA Huurcontract éénzijdig met onmiddellijke ingang te ontbinden en de configuratie en overige goederen terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet, het SA Huurcontract en/of de Algemene Voorwaarden aan SA toekennen bij niet-nakoming door de huurder, in welk geval SA, naast de vervallen doch onbetaald gebleven termijnen uit het Huurcontract, de overige reeds door huurder verschuldigde bedragen, rente en kosten, tevens direct en ineens aanspraak heeft op alle alsdan nog niet vervallen termijnen uit het huurcontract over de alsdan resterende vaste looptijd.

Artikel 12. Medewerking
1. Indien huurder ermee bekend raakt dat het voornemen bestaat om een aansprakelijkheidsverklaring, zoals bedoeld in art. 2:403 Burgerlijk Wetboek, ten aanzien van de in dit SA Huurcontract genoemde huurder na het afsluiten van deze overeenkomst in te trekken dan wel is ingetrokken, dient de huurder dit onverwijld schriftelijk aan SA te melden.

2. SA heeft het recht de configuratie te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de configuratie ter inzage te verkrijgen.
Huurder zal aan SA alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van huurder onderhoudspersoneel en andere personen waarvan huurder zich bedient wachttijden in acht moeten nemen zullen de extra kosten daaraan verbonden aan huurder in rekening worden gebracht.

Artikel 13. Schadevrijwaring
1. SA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van de configuratie. SA is eveneens niet aansprakelijk voor schade tengevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Huurder zal SA te allen tijde vrijwaren van aanspraken van derden.

Artikel 14. Overdracht aan Derden
1. Huurder zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SA geen rechten en /of verplichtingen voortvloeiende uit het SA Huurcontract aan een ander overdragen.

2. SA heeft het recht de voor haar uit het SA Huurcontract voortvloeiende rechtsverhouding ter zake van de huur en verhuur, alsmede eigendom van de betreffende configuratie over te dragen aan ING Lease (Nederland) B.V., gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen: ING Lease), dan wel aan een andere financieringsinstelling. ING Lease, dan wel de betreffende andere financieringsinstelling, treedt daarbij alsdan als verhuurder van die configuratie in de plaats van SA bij het SA Huurcontract, dit evenwel met dien verstande dat ING Lease, dan wel die andere financieringsinstelling, de verplichtingen met betrekking tot eventueel daarnaast door SA aan huurder te verlenen diensten en te leveren zaken, zoals reparatie, onderhoud, storingsherstel, verbruiksmaterialen en accessoires, daarbij niet van SA zal overnemen. Voormelde verplichtingen blijven te allen tijde eigen verplichtingen van SA jegens huurder, waartegen over SA alsdan jegens huurder zelfstandig aanspraak blijft houden op de corresponderende vaste of variabele vergoedingen voor die diensten en/of leveringen, inclusief de afrekening van tellerstanden in geval van de ter beschikkingstelling van afdrukapparatuur.

3. Door ondertekening van het SA Huurcontract stemt huurder bij voorbaat reeds in met een overdracht, zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 en verklaart hij daarmee,dat hij na mededeling van die overdracht door ING Lease, dan wel door een andere financieringsinstelling, de configuratie voor ING Lease B.V., dan wel die andere financieringsinstelling, als eigenares daarvan zal houden, dat al hetgeen in het SA Huurcontract ten behoeve van verhuurder als eigenaar van de configuratie is bedongen geacht zal worden te zijn bepaald ten gunste van ING Lease, dan wel ten behoeve van een andere financieringsinstelling, dat huurder in dat geval de betalingen ter zake van de ter beschikkingstelling van de configuratie, aan ING Lease, respectievelijk die andere financieringsinstelling zal verrichten, zonder enige verrekening, aftrek of compensatie en zonder gebruikmaking van enige verweer dat huurder jegens SA mocht hebben, één en ander onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van voorgaand lid.

4. In geval van een overdracht als in voorgaande leden bedoeld zal huurder daarvan schriftelijk mededeling worden gedaan.

Artikel 15. Auteursrechtelijke vrijwaring
1 Huurder vrijwaart SA tegen elke auteursrechtelijke aansprakelijkheid voorzover het door hem gereproduceerde werken betreft.

Artikel 16. Wijziging configuratie
1. Huurder heeft gedurende de looptijd van een SA Huurcontract het recht de configuratie te wijzigen tegen de alsdan daarvoor bij SA geldende prijzen en condities, onder de voorwaarden dat (i) hij jegens SA niet op enigerlei wijze in gebreke zal zijn, (ii) huurder dit verzoek schriftelijk of per e-mail doet (iii) tegen het einde van een bepaalde maand, (iv) het verzoek daartoe uiterlijk de vijftiende van die maand is gedaan, (v) onder vermelding van het betreffende SA Huurcontract nummer en voorts (vi) een positieve uitkomst van een hernieuwd door SA uit te voeren kredietwaardigheidcontrole, (vii) het nieuw te sluiten opvolgend SA Huurcontract een duur en huurprijs zal kennen welke minimaal gelijk zullen zijn aan die van het alsdan te beëindigen oorspronkelijke SA Huurcontract.

Artikel 17 Afkoop SA Huurcontract
1. Indien huurder SA de wens te kennen geeft een SA Huurcontract tussentijds en derhalve voordat de reguliere looptijd daarvan verstreken zal zijn te beëindigen, zal SA daaraan haar medewerking verlenen, mits (i) huurder jegens SA niet op enigerlei wijze in gebreke zal zijn, (ii) huurder dit verzoek schriftelijk of per e-mail doet (iii) tegen het einde van een bepaalde maand, (iv) het verzoek daartoe uiterlijk de vijftiende van die maand is gedaan, (v) onder vermelding van het betreffende SA Huurcontract nummer en voorts (vi) tussen SA en huurder overeenstemming zal worden verkregen over de hoogte van de ter zake door huurder aan SA te betalen totale afkoopsom, welke daarbij bepaald zal worden als de som van:
a. het totaal van de per datum van de beoogde beëindiging vervallen doch onbetaald gebleven termijnen uit het SA Huurcontract, vermeerderd met eventueel verschuldigde achterstandsrente en buitengerechtelijke kosten, als ook;
b. de door contante waarde van alle alsdan nog niet vervallen termijnen uit het betreffende SA Huurcontract zulks vermeerderd met een bedrag van € 250,-- per voortijdig te beëindigen SA Huurcontract en de daarover verschuldigde BTW. De contante waarde zal daarbij worden bepaald aan de hand van de oorspronkelijk door SA voor de bepaling van de hoogte van de betreffende termijnen gehanteerde contractrente verminderd met 0,50%, dan wel het alsdan geldende IRS tarief, bij gebreke daarvan een mix van IRS tarieven, met een gelijke looptijd als die welke destijds was overeengekomen voor het SA Huurcontract vermeerderd met de oorspronkelijk voor de contractrente gehanteerde opslag en verminderd met 0,50%, waarbij de laagste van beide tarieven zal gelden. Het vorenstaande geldt onder voorbehoud van substantiële wijzigingen van de geldende rentestructuur, bijvoorbeeld in geval van een inverse rente, waarbij kort lopende rentepercentages hoger zijn dan langlopende rentes. In welk geval SA en huurder de methodiek van het contant maken nader met elkaar zullen overeenkomen.

Artikel 18 Verlenging
1. Na ommekomst van een overeengekomen huurperiode wordt het SA Huurcontract telkens voor periode van 3 maanden verlengd, tenzij een van beide partijen uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende huurperiode het SA Huurcontract schriftelijk bij aangetekend schrijven te verzenden met handtekening retour heeft opgezegd.

Artikel 19. Teruggave van de configuratie
1. Na beëindiging of ontbinding van het SA Huurcontract zal huurder voor eigen rekening en risico de configuratie in goede originele en gebruiksklare staat aan SA teruggeven. Onverminderd de overige rechten van de SA uit dit SA Huurcontract is SA te allen tijde gerechtigd na eindiging van het SA Huurcontract zonder nadere waarschuwing de configuratie weer in bezit te nemen en daarvoor de plaats(en) waar het configuratie zich bevindt te betreden. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die SA met het weer onder zich nemen van de configuratie zal maken.

Artikel 20. Wijziging van het SA Huurcontract
1. Wijziging in, aanvulling op, of beperkingen van het SA Huurcontract zijn slechts geldig indien dit tussen partijen is overeengekomen en door SA aan huurder schriftelijk is bevestigd.

Artikel 21. Slotbepalingen
1. Ingeval van verlenging van het SA Huurcontract blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van kracht.

2. SA is gerechtigd zich bij de uitvoering van het SA Huurcontract van door haar daartoe aan te wijzen derde(n) te bedienen. Het bepaalde in deze die overeenkomst is overeenkomstige toepassing op bedoelde derde(n).

3. Huurder is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van SA te brengen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
Datum: 22 augustus 2007
Nummer: 09078252

 

Scholten Awater B.V. maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. sluiten

Maak uw keuze!

Bent u als bedrijf op zoek naar IT-hardware tegen de laagste prijzen en kortste levertijden?

Dan is SAveshop.nl dé plek om uw hardware aan te schaffen. Zeker als u weet welke IT-hardware u nodig heeft en u geen behoefte heeft aan advies of extra service.

Wij bieden een ruim assortiment aan IT-producten, tegen de laagste prijzen in de zakelijke markt. Bestelt u vandaag voor 16:30 uur, dan wordt de bestelling dezelfde dag nog verzonden.

Meer informatie

Bent u op zoek naar een ervaren IT-hardware dienstverlener die u volledig kan ontzorgen?

Scholten Awater is al 20 jaar dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Wij ontzorgen grote organisaties met alle denkbare diensten rondom IT-hardware.

Wij laten u profiteren van onze uitgebreide kennis en ervaring; welke vraag u ook heeft. Als ervaren dienstverleners bieden wij u gemak, tijdwinst en kostenbesparing.

Meer informatie